Reglement

Iedereen kan lid worden bij AMS.
ook Steunende leden met of zonder motorfiets zijn WELKOM !

Het bestuur behoudt het recht eventuele leden te weigeren, zelfs zonder enige reden op te geven.

BESTUUR

Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur zelf voorgesteld.
Kandidaten mogen zich altijd stellen via de leden van het bestuur.
Elke kandidaat dient aan enige criteria te voldoen:

  • Goedgekeurd worden op de algemene vergadering van het bestuur EN betalend lid zijn van AMS;

WERKGROEP

Er is een permanente werkgroep, die het verlengde uitmaakt van het VZW-bestuur.
Dit zijn de regerende bestuur van de club zoals ze gekend zijn in de statuten van de vzw, die tevens de rechtstreekse contacten onderhouden met de leden van de werkgroep.
De permanente werkgroep houdt ook geregeld vergaderingen en ontwerpt de activiteiten-kalender, rekening houdend met suggesties van de leden. Ieder lid dat enigszins wenst mee te werken aan het beleid en de organisatie van de club kan toetreden zonder daarom in het bestuur hoeven te zetelen.

Er kunnen ook tijdelijke of thema gebonden werkgroepen worden samengesteld, bijvoorbeeld voor een treffen, een eigen rondrit of voor gelijk welk ander evenement, enz .. en dit in samenspraak met de leden van het bestuur of onder toezicht van de bestuursleden of eventueel van de materiaalmeester die ook lid van het bestuur is.

VERPLICHTINGEN

AMS houdt het simpel – Wij hebben slechts 3 ‘morele’ verplichtingen.

1) Tijdig uw lidgeld betalen (jaarlijks), om te kunnen genieten van de voordelen .

Dit heeft te maken met het jaargeschenk en de verschillende extra’s.
Voor een map of muts of Mok, enz.. is dat geen echt groot probleem.
Maar bvb voor de bestelling en de kledingsmaten van een T-shirt wel.
Wanneer, bij late inschrijving, er geen voorraad meer is dan zoeken wij een andere oplossing of laten (wanneer voldoende aanvragen) nieuwe T-shirts maken. 

2) Zich gedragen als volwassen mensen.
Vandalisme, geweld of discriminatie wordt NOOIT getolereerd.
Het is verboden wapens, of wapens onder gelijk welke vorm bij zich te hebben, voor, tijdens of na AMS-activiteiten of ook in en rond de locaties van AMS.
Ook dronkenschap wordt niet getolereerd in onze groep en zeker niet tijdens de evenementen of ritten op de motorfiets !

3) Zich altijd inschrijven bij A.M.S.-club en liefst niet onder een andere vereniging, tenzij anders is besproken of vooraf is aangevraagd bij het bestuur.

  • Aangezien het minimum aan ‘verplichtingen’, dienen de leden zich hier liefst strikt aan te houden.

Het niet respecteren van het reglement kan onmiddellijke uitsluiting van de club en de daarbij horende voordelen betekenen!

Ieder punt dat niet behandeld is in dit reglement valt onder bevoegdheid van het bestuur.
Verbeteringen of wijzigingen kunnen altijd gevraagd of gemaild worden via het bestuur van AMS. (zie contact-pagina)

AANKOOPSREGELEMENT

Bij  bestellingen  die  geannuleerd worden  binnen  de   24h  ,hoeft   u niets  te  doen  of te  betalen

Bij  bestellingen  die  geannuleerd worden  later  dan 24h  ,dient   U een  schadevergoeding  van  15% te  vergoeden om onze  geleden  schade  te  bekostingen (bij nabestellingen bvb)

Bij  bestellingen van  goederen  waarbij het  wordt  vertikt van  de  goederen  te  betalen ,wordt  dit  zonder  verwijl onmiddelijk doorgegeven  aan een  deurwaarder ,wat  extra  kosten  met  zich  meebrengt  die  de besteller  dient  te  vergoeden zonder verder  meer.

Goederen die  werden  geleverd en  beschadigd  zijn  door  slecht  beheer van de  koper/ster   kunnen & mogen we  niet  terugnemen ,tenzij de beschadigingen  zijn toegebracht door het  wanbeheer van de toeleverancier (bewijs moet dan  geleverd  worden  aan  verkoper  door  koper,aan hand van fotos  &  trac en tracing nr) = pakketverzekering

De moment  dat  U  bij  gelijk welke  bestelling  op  ENTER duwt , gaat  U  akkoord  met  onze  regelementen-policy , en verklaard  U zich  hiermee  AKKOORD.

Op  dat  moment  gaat  U  met  ons  een bindend contract/bestelling  aan en dient  U  te  voldoen aan  onze  normen

======================================

Met dank aan onze HOOFD sponsor

http://www.proclima.be/

http://www.vanheckepatrick.be/